خدمات نظارت و مدیریت پروژه

برنامه‌ریزی و کنترل بخش‌های مختلف یک پروژه گامی حیاتی در دستیابی به اهداف یک پروژه در پیگیری و بهبود مستمر فعالیت‌های آن می‌باشد. تخصصی بودن فرآیندهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و پیچیده بودن ساختارهای اجرایی بر اهمیت عملکرد این بخش در طول یک پروژه تاکید می‌نماید.

دو رویکرد اصلی در استراتژی‌های هر سازمانی در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه وجود دارد. رویکرد اول سرمایه گذاری بر عناصر انسانی سازمانی و جذب متخصص در این حوزه است. رویکرد دیگر برون سپاری فعالیت‌ها و فرآیندها و نظارت بر عملکرد مشاوران است. غالب خدمات ارائه شده توسط ما جهت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به شرح زیر می باشد:

تهیه برنامه زمانبندی کلی پروژه به صورت Gantt Chart بر اساس منطق برنامه ریزی و کنترل پروژه
تهیه هیستوگرام نیروی انسانی و مصالح در طول پروژه
تهیه ساختار شکسته شده کار یا (WBS) پروژه با محاسبه وزن هر فعالیت
تهیه کلیه فرمت‌های کنترلی پروژه
تهیه گزارش‌های هفتگی
تهیه گزارش‌های ماهیانه که در برگیرنده اطلاعات زیر می‌باشد:
مشخصات کلی طرح
خلاصه وضعیت اجرایی پروژه
تنگناها و مشکلات پروژه
اهم فعالیت‌های انجام شده در ماه گزارش با تناظر یک به یک با برنامه زمانبندی
ارائه فهرست فعالیت‌های انجام نشده (گزارش تاخیرات)
ارائه فهرست فعالیت‌های برنامه شده برای ماه آینده
جداول پیشرفت فیزیکی پروژه به همراه WBS آن‌ها
گزارش حوادث کارگاهی و وضعیت ایمنی کارگاه
جدول وضعیت احجام کار اجرایی با هماهنگی دفاتر فنی کارفرما
خلاصه وضعیت مالی پروژه
وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات کارفرما
برنامه زمانبندی پروژه و وضعیت به روز رسانی آن
وضعیت پیمانکاران فرعی
تجزیه و تحلیل وضعیت بهره‌وری کارکنان و مقایسه تطبیقی آن با نرم‌های انجام هر فعالیت